Đồng hồ

Tài nguyên dạy học

Âm nhạc

Phần mềm ứng dụng

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Hỗ trợ trực tuyến

Thời tiết

TP.HCM

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD&ĐT Tân Uyên

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  HK2 năm học 2015 - 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Văn Lọ
  Ngày gửi: 08h:11' 10-05-2017
  Dung lượng: 61.0 KB
  Số lượt tải: 576
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
  TỈNH BÌNH DƯƠNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 THCS
  Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề và nghe
  Đề kiểm tra có 03 trang. Học sinh làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra.
  I. LISTENING (1.5pts)
  Download mp3 file at:
  https://drive.google.com/drive/folders/0B6qwhNmPWBvEa1NMZW9ramc5c0U?usp=sharing
  Part ONE. Listen and choose the cored answer. (0.5 point)
  A: What are you doing this summer vacation?
  B: I haven’t decided yet.
  A: Let’s go (1) swimming/fishing.
  B: That’s a (2) good/great idea.
  A: Do you know any good places to go?
  B: Well, how about Lake Tahoe?
  A: That’s a good idea.
  B: In (3) July / August, there’s a festival, too.
  A: That sounds (4) fun / interesting.
  B: Why don’t we go to the (5) bookstore /mall to get some information?
  A: Yeah, let’s go now.
  Part TWO: Listen and complete the schedule using the words in the box. (1 point)
  a. go hiking b. go to concerts c. have test
  
  d. go to Okinawa e. go skiing f. go to Tokyo
  
  
  CALENDAR
  
  JANUARY
  FEBRUARY
  MARCH
  APRIL
  MAY
  JUNE
  JULY
  AUGUST
  
  
  (6)
  (7)
  
  (8)
  (9)
  
  (10)
  
  
  Write your answers here.
  (6)
  (9)
  
  (7)
  (10)
  
  (8)
  
  
  
  II. CHOOSE THE BEST ANSWER. (3 points)
  Choose the word whose underlined part is pronounced different from that of the others.
  1. A. protected B. performed C. ordered D. repaired
  2. A. stripe B. quite C. quiz D. line
  Choose the word whose main stressed syllable is different from that of the others.
  3. A. industry B. premises C. amusement D. satellite
  4. A. understand B. calculate C. disappear D. entertain
  5. Odd one out
  A. stomachache B. flu C. fever D. symptom
  6. We are going to the ............... center.
  A. amuse B. amused C. amusing D. amusement
  7. Mr. Brown wants a ...............
  A. 5-bedroom house B. 5 bedrooms C. 5 bedroom houses D. B&C are correct
  8. Son Doong Cave in Quang Binh, Vietnam is the world’s ...............cave.
  A. large B. larger C. the largest D. largest
  9. The nurse needs...............your temperature before she ...............you.
  A. take/weigh B. takes/weighs C. to take/to weigh D. to take/weighs
  10. Those university students ............... street children last weekend.
  A. help B. are helping C. helped D. are going to help
  11. A: I never use plastic bags.
  B: ............................................................
  A. Neither do we B. Neither are we C. Neither can we D. Neither will we.
  12. Come and play basketball, Tien Tien.
  A. I’m sorry. B. No, I don’t. C. No, it’s too high. D. Sorry. I don’t
  think I can.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  
  
  III. READ THE PASSAGE AND DO THE FOLLOWING REQUESTS. (2.5 points)
  Marcia says that all of her friends have a cell phone, but Marcia’s mom doesn’t want to buy her one. Marcia`s mom doesn`t want her to play video games either. What is more, the Internet scares her. Marcia`s mom says, “If Marcia has a cell phone, how do we know whom she is talking to? Video games are bad for her. The Internet is dangerous and uncontrolled. We should just ban her from using the computer, and I`m not buying her a cell phone until she is eighteen."
  Marcia’s dad disagrees with Marcia`s mom. Although he agrees that there are some dangers to it, he likes the Internet, and finds it to be very useful. “The trouble is,” he says, “We just can’t stop Marcia from using the Internet
   
  Gửi ý kiến